Patis Oberts

tag patis obertsEls Patis Oberts tenen com a objectiu optimitzar els usos dels patis dels centres educatius posant-los a disposició de la ciutadania, tot convertint-los en nous espais de lleure de proximitat i segurs on es promou el civisme i l’esport. D’aquesta manera ampliem les zones de joc i esbarjo del municipi, aprofitant i gaudint dels espais disponibles.


Horaris


Institut Camí de Mar

Carrer Jaume Pallarès, s/n (Calafell). Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20h. Dissabtes de 11 a 14h.

Institut La Talaia

Carrer Brasil, 8 (Segur de Calafell). Dimarts i dijous de 16 a 20h. Dissabte de 16 a 19 h.


*Els patis oberts obren durant el calendari escolar. 
Els dies festius i els dies de pluja no hi haurà activitat. 

Procés d'inscripció


La inscripció a l’activitat es realitzarà per vies telemàtiques a través del formulari d’inscripció disponible a la pàgina web del Departament de Joventut www.joventut.calafell.cat o bé a la pàgina web del’Ajuntament de Calafell www.calafell.cat .

Presencialment es pot realitzar la inscripció a través del Servei d’Atenció al Ciutadà, sol·licitant cita prèvia a través de l’enllaç https://citaprevia.gestorn.com/calafell/#nbb o al telèfon 977 69 90 09. També podreu fer la inscripció a través dels formularis en paper que trobareu al Casal Jove o bé als mateixos Patis Oberts.

Normes d’ús dels patis oberts


L’Ajuntament de Calafell s’encarregarà de posar personal de monitoratge que supervisarà que la instal·lació estigui en les condicions correctes per al joc dels/les infants i joves, i que els/les infants tinguin el necessari per passar una bona estona. Aquest personal tindrà una presència constant, i s’encarregarà de les funcions d’obertura i tancament del recinte, dinamitzar l’espai proposant jocs per a diferents franges d’edat, i vetllar perquè hi hagi una bona convivència i s’hi mantinguin actituds cíviques. En qualsevol cas,  l’Ajuntament no es farà responsable directe de la guarda dels/les infants que hi puguin estar jugant.

S’ha de respectar el material dels patis oberts i del centre que es trobi al recinte dels patis, com poden ser cistelles, porteries, papereres, joguines de la sorrera, rodes o gronxadors. Només es poden utilitzar els lavabos ubicats en els patis, sol·licitant la clau al personal a càrrec de l’espai. 

No es podrà accedir als espais interns de l’escola (aules, menjador, hort..).

Les famílies o acompanyants adults són els/les responsables dels infants i joves que puguin estar-hi jugant o fent ús de l’espai. Els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult. Els majors de 12 anys que hi accedeixen sense l’acompanyament de la seva família, serà aquesta la que igualment es faci responsable del seu fill/a. 

Les normes d’ús bàsiques seran aquelles recollides en els articles 48,49 i 50; i 64 i següents de la Ordenança de convivència i espai públic de Calafell, en especial les següents:

No es pot accedir amb animals.
És un espai sense fum. Està prohibit fumar en tot el recinte.
Cal deixar l’espai en les condicions en què us agradaria trobar-lo. Feu ús de les papereres.
Cal Respectar el mobiliari i el material.
Compartir l’espai amb respecte.
No estan permeses les begudes alcohòliques ni els envasos de vidre.
No poden entrar vehicles de motor. Els vehicles sense motor (bicicletes, patinets,...) s’han de deixar a les zones habilitades.
Comunicar als responsables de l’espai qualsevol desperfecte. 
Cal atendre les indicacions de les persones responsables de l’espai. 

En cas de desperfecte per mal ús, falta de civisme o incompliment de la normativa, la persona o grup causant del desperfecte, o subsidiàriament la seva família, es farà càrrec de l’import del dany causat i de la seva reposició. 


Mesures de prevenció anti-COVID


L’ús de la mascareta és obligatori sempre que no se n’estigui exempt, sigui per ser menor de 6 anys ( de 3 a 6 és recomanable ) o bé s’estigui practicant esport amb distanciament sinó es manté la distancia física de seguretat de 1,5 metres.
Convé comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant, jove i/o adult i informar de l’estat de salut del participant al servei de monitoratge o bé a la Regidoria de Joventut.
Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. En entrar, convé fer ús dels dispensadors amb solució hidroalcohòlica, o bé, rentar-se les mans amb aigua i sabó. 
Les activitats es faran en espais oberts i a l’aire lliure, per tal de minimitzar al màxim el risc de contagi entre participants i professionals. Per minimitzar els riscos, els espais on realitzarem les activitats seran d’ús exclusiu mentre duri l'activitat.
Diàriament es comprovarà l’estat de salut dels adolescents i monitors/es per garantir que poden participar de les activitats amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als adolescents, a la seves famílies o persones tutores i als monitors/es.
Es seguiran les indicacions necessàries respecte neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material.
Com a requisits per a la participació en les activitats i preservar la salut del grup els participants hauran de:
·         Informar, de manera diària, de la possible simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
·         No ser convivents o haver tingut contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
·         Presentar la declaració responsable, omplerta i signada per cada família, on s’exigirà comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut del jove.

Per accedir al servei cal proporcionar les teves dades i realitzar la preinscripció amb les autoritzacions i declaracions responsables, per garantir la traçabilitat i que la sol·licitud hagi estat confirmada pel servei de Joventut. 
L’accés al pati es farà de forma esglaonada per evitar aglomeracions.
Per accedir a l’activitat cal estar absent de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Per a incorporar-se o reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics:
·         durant 48 hores en el cas de simptomatologia NO COVID-19 i
·         10 dies quan es tracti de simptomatologia compatible amb el COVID-19.
·         10 dies quan en cas de No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible.