Imprimir

Normes d’ús dels patis oberts

 L’Ajuntament de Calafell s’encarregarà de posar personal de monitoratge que supervisarà que la instal·lació estigui en les condicions correctes per al joc dels/les infants i joves, i que els/les infants tinguin el necessari per passar una bona estona. Aquest personal tindrà una presència constant, i s’encarregarà de les funcions d’obertura i tancament del recinte, dinamitzar l’espai proposant jocs per a diferents franges d’edat, i vetllar perquè hi hagi una bona convivència i s’hi mantinguin actituds cíviques. En qualsevol cas,  l’Ajuntament no es farà responsable directe de la guarda dels/les infants que hi puguin estar jugant.

S’ha de respectar el material dels patis oberts i del centre que es trobi al recinte dels patis, com poden ser cistelles, porteries, papereres, joguines de la sorrera, rodes o gronxadors. Només es poden utilitzar els lavabos ubicats en els patis, sol·licitant la clau al personal a càrrec de l’espai. 

No es podrà accedir als espais interns de l’escola (aules, menjador, hort..).

Les famílies o acompanyants adults són els/les responsables dels infants i joves que puguin estar-hi jugant o fent ús de l’espai. Els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult. Els majors de 12 anys que hi accedeixen sense l’acompanyament de la seva família, serà aquesta la que igualment es faci responsable del seu fill/a. 

Les normes d’ús bàsiques seran aquelles recollides en els articles 48,49 i 50; i 64 i següents de la Ordenança de convivència i espai públic de Calafell, en especial les següents:

No es pot accedir amb animals.
És un espai sense fum. Està prohibit fumar en tot el recinte.
Cal deixar l’espai en les condicions en què us agradaria trobar-lo. Feu ús de les papereres.
Cal Respectar el mobiliari i el material.
Compartir l’espai amb respecte.
No estan permeses les begudes alcohòliques ni els envasos de vidre.
No poden entrar vehicles de motor. Els vehicles sense motor (bicicletes, patinets,...) s’han de deixar a les zones habilitades.
Comunicar als responsables de l’espai qualsevol desperfecte. 
Cal atendre les indicacions de les persones responsables de l’espai. 

En cas de desperfecte per mal ús, falta de civisme o incompliment de la normativa, la persona o grup causant del desperfecte, o subsidiàriament la seva família, es farà càrrec de l’import del dany causat i de la seva reposició.