Imprimir

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS ELÈCTRICS

En els darrers anys s’han incorporat una nova modalitat de vehicles lleugers de mobilitat personal: els patinets elèctrics i les bicicletes elèctriques. Saber reparar i mantenir aquests vehicles pot arribar a ser una font d’estalvi o l’inici d’una nova font d’ocupació.

Al llarg del curs es treballaran els següents continguts teòrics i pràctics:

1. Principis d’electricitat bàsica

- Representar circuits elèctrics elementals, en sèrie, paral·lel i mixtos.

- Aplicar la llei d’Ohm en circuits elèctrics.

- Relacionar l’efecte Joule amb la calor.

- Calcular la potència i intensitat elèctrica.

- Identificar i calcular els diferents tipus de resistències

2. Funcionament de la bicicleta i patinet elèctrica

- Parts i components de la bicicleta elèctrica

- Parts i components del patinet elèctric

- Identificació dels diferents components i la seva funció dintre del funcionament general del vehicle

3. Tipus de motors elèctrics de vehicles lleugers

- Motors elèctrics i potència

- Mecanismes principals del motor elèctric

- Sistemes d’arrencada.

- Sistema de refrigeració.

4. Manteniment, funcionament i ajust de suspensions

- Sistemes de suspensió, tipus models i característiques, mitjans de verificació.

- Pneumàtics i característiques, interpretació de marcatge.

- Precaucions de muntatge i desmuntatge

5. Manteniment i funcionament de frens

- Sistemes de frens, tipus y propietats tècniques.

- Ajuts electrònics de frenat.

- Manteniment preventiu del sistema de frenat

- Reparacions més freqüents en el sistema de frenat

6. Bateries i el seu manteniment

- Unitats i magnituds (intensitat, tensió, resistència).

- Aparells de mesura simples.

▫ Làmpada de probes y polímetres.

▫ Comprovador de bateries.

▫ Carregador.

- Sistema d’ arrancada i carrega. Bateries. Motor d’ arrancada i alternador.

7. Controladors

- Tipus de controladors de potència - Funcionament

- Diagnòstic

- Reparació i/o substitució

8. Manteniment i entreteniment de la bicicleta i el patinet elèctrics

- Manteniments preventius bàsics

- Llistat de comprovació d’avaries elèctriques més freqüents

- Operacions de manteniment elèctric

- Operacions de manteniment mecànic

- Sistema de masses i cablejats.

- Fars. Tipus de làmpades led

- Operacions de manteniment bàsiques.

▫ Canvi de làmpades i fusibles, terminals i cables solts o fluixos, sulfatats.

9. Prevenció de riscos laborals específics

- Riscos específics del lloc de treball: Postures, elèctrics, cops i contusions, talls, enganxades entre parts mòbils, etc

Del 17 d’octubre al 20 de desembre 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Casal Jove de Calafell 
Preu: Gratuït.
Selecció prèvia dels i les aspirants.
Adreçat a joves de 18 a 29 anys i inscrits a la Garantia Juvenil
Activitat organitzada per la Cambra de Comerç de Tarragona, en el marc del programa PICE de Garantia Juvenil, en col·laboració amb l’Ajuntament de Calafell.