• sliderformacciofinal
  • slidetallersgeneric

Nou curs d'Iniciació a Tècnic Esportiu

CARTELL CIATE 2016 CALAFELLEl CIATE (Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu) té com a objectiu facilitar la informació bàsica per a la realització d’activitats esportives. On s’inclouen diferents models esportius i programes per ajudar a les entitats esportives en la seva gestió del dia a dia.
Aquest curs és un programa propi del Consell Català de l’Esport, per a dur-se a terme des dels Ajuntaments, Consells Esportius i entitats esportives sense afany de lucre.
Del 4 al 20 de juliol, de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 h.
Lloc: INS Camí de mar de Calafell.
INSCRIPCONS: Inici d’inscripcions 6 de juny del 2016
MÉS INFORMACIÓ: Punts d’Informació Juvenil de la comarca. Oficina Jove del Baix Penedès. www.cebp.cat - 626.141.322 - Ctra. Sant Vicenç, 71-79 El Vendrell
PREUS:
- Menors de 30 anys, residents al Baix Penedès i inscrits a l’atur: 70 €
- Menors de 30anys, residents al Baix Penedès: 80 €
- Resta d’alumnat: 90 €

RECONEIXEMENTS I CERTIFICACIÓ
Els Cursos d'Iniciació a Tècnics/ques d'Esport seran reconeguts, en cas d'assistir com a mínim al 80% de les hores mitjançant una certificació d'assistència signada per l'Escola Catalana de l'Esport del Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
El certificat no s’expedirà als alumnes fins que hagin complert els 16 anys.
PROGRAMA
(CONTINGUTS I CÀRREGA LECTIVA)
El curs consta de 50 hores repartides en dos blocs:
el bloc comú de 15 hores i el bloc específic de
35 hores.
1. Bloc Comú (15 Hores)
1.1 Salut i activitat fisico-esportiva
1.2 Evolució psicològica del/la jove esportista
1.3 Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport
1.4 Educació i esport: tècnics/ques, pares/mares, esportistes
1.5 Contraindicacions per a la pràctica esportiva
1.6 Lesions esportives: primera atenció davant una lesió
1.7 Aplicació pràctica de primers auxilis
1.8 Malalties transmissibles i activitat esportiva
1.9 Bones pràctiques de gènere en l’esport
1.10 Gestió d’activitats esportives
2. Bloc Específic: JOCS I ESPORT (35 Hores)
2.1 Esport per a tothom
2.2 Paper del joc en la iniciació esportiva
2.3 El joc dins de la sessió d’iniciació
2.4 Metodologia. Instal·lacions i material
2.5 El joc i les capacitats condicionals
2.6 El joc i les capacitats coordinatives
2.7 Iniciació esportiva: esports col.lectius i esports individuals.
INSCRIPCIONS
Per assistir al curs els participants hauran de reunir les condicions següents:
- Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció (*).
- Emplenar el full d’inscripció acompanyat de la documentació requerida.
(*)... Els menors de 16 anys poden ser inclosos amb condicions especials. Demaneu informació.

Per formalitzar la inscripció s’ha de lliurar la següent documentació al Consell Esportiu del Baix Penedès:
Full d’inscripció.
Fotocòpia de DNI.
Menors d’edat autorització dels pares /tutor.
Full d’autorització d’ús d’imatges.
Comprovant del pagament

L’organització es reserva el dret a cancel·lar el curs si no s’arriba a un mínim d’inscripcions. Les inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’arribada.
No es realitzarà cap abonament un cop formalitzada la inscripció, excepte en el cas que es cancel·li el curs.